REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ


- CZĘŚĆ I -

REGULAMIN PLATFORMY


§ 1. Definicje


Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu dostęp do Konta;
 2. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiające korzystanie z Usług;
 3. Nazwa Użytkownika - dane służące jego identyfikacji wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do Platformy;
 4. Platforma - e-learningowa platforma internetowa funkcjonująca na podstawie systemu WordPress i LMS Moodle, opartego na licencji GNU, działająca pod nazwą ,,Platforma edukacyjna Demagoga’’ służąca do nauki w trybie on-line, która znajduje się pod adresem https://platforma.demagog.org.pl/ wraz ze wszystkimi podstronami, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi;
 5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z platformy e-learningowej składający się z części I (Regulamin Platformy), części II (Dane osobowe, Polityka Prywatności i Polityka Cookies), części III (Regulamin Newslettera);
 6. Rejestracja – czynność dokonywana w ramach Platformy, polegająca na założeniu Konta Użytkownika oraz nadaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, a także wypełnieniu innych pól rejestracyjnych;
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
  telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;
 8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
 9. Usługa lub Usługi – dostarczanie Użytkownikom platformy e-learningowej wraz z możliwością korzystania ze znajdujących się na niej w szczególności:
  a) kursów;
  b) grafik;
  c) testów/quizów;
  d) wpisów na blogu;
 10. UsługodawcaStowarzyszenie Demagog z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Noakowskiego 26/28, wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000615583 i identyfikujące się numerami NIP: 6751544169, REGON: 364355280
 11. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy e-learningowej, po uprzednim założeniu Konta Użytkownika.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem wskazany w § 1 pkt. 9 lub pod adresem poczty elektronicznej platforma@demagog.org.pl.
 2. Regulamin korzystania z Platformy określa w szczególności zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z platformy edukacyjnej, która powstała w ramach projektu. Regulamin określa także zasady otrzymywania w formie newslettera (dalej jako ,,Newsletter’’) informacji na temat realizowanych projektów, kursów oraz oferowanych materiałów szkoleniowych.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie – zarówno w jego części I (Regulamin Platformy), jak i części II (Regulamin Newslettera).
 4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika oraz innych Usług opisanych w niniejszym dokumencie.

 

§ 3. Rejestracja i Umowa

 1. Dokonując rejestracji na Platformie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wedle czego potwierdza, że zaznajomił się z udostępnionym Regulaminem. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Usługodawca przesyła Użytkownikowi mailowo potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Założenie konta na Platformie oraz korzystanie z Usług Platformy jest bezpłatne. Po zarejestrowaniu Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usług Platformy.
 3. Rejestracja odbywa się wyłącznie online zgodnie z koniecznością podania wymaganych informacji, tj. w szczególności:
  Nazwy Użytkownika;
  1) Hasła;
  2) Adresu elektronicznego (E-mail);
  3) Imienia;
  4) Nazwiska
  5) Przedziału wiekowego.
 4. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić wymagane pola rejestracyjne w formularzu rejestracyjnym w sposób kompletny i prawidłowy. W związku z procedurą rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
  1) akceptacji warunków Regulaminu;
  2) akceptacji warunków ochrony danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki cookies.
 5. Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowej Nazwy Użytkownika oraz Hasła.
 6. Z Konta Użytkownika może korzystać tylko jeden Użytkownik.
 7. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych (poszerzanie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu fact-checkingu, rzetelnych źródeł informacji, walki z dezinformacją, fake news) i nie służących jakiejkolwiek działalności zarobkowej.
 8. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Dniem rozpoczęcia obowiązywania Umowy jest dzień skutecznego założenia Konta Użytkownika.
 9. Po zakończeniu realizacji kursu, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi na Platformie, wszelkie materiały zamieszczone na Platformie będą udostępnione zainteresowanym Użytkownikom, po uprzednim mailowym kontakcie z Usługodawcą.
 10. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez skierowanie wiadomości e-mailowej na adres Usługodawcy bądź na skutek skorzystania z dostępnej funkcji Usunięcia Konta Użytkownika. Umowa wygasa najpóźniej z chwilą śmierci Użytkownika.

 

§ 4. Dostępne Usługi na Platformie

 1. Usługi udostępnione na Platformie przez Usługodawcę obejmują:
  1) kursy e-learningowe
  2) artykuły eksperckie
  3) scenariusze do zajęć
  4) materiały video
  5) grafiki i infografiki
 2. Usługi udostępniane są na Platformie w ramach szkoleń tematycznych. Po zakończeniu każdego z kursów Użytkownik rozwiązywał będzie test wiedzy w formie zamkniętej, wielokrotnego wyboru.
 3. Użytkownik, który zaliczy test wiedzy na poziomie 80% otrzyma certyfikat - dokument poświadczający przejście cyklu materiałów edukacyjnych, a także ukończenie kursu. Certyfikaty będą możliwe do pobrania w profilu użytkownika na stronie platforma.demagog.org.pl w zakładce “Certyfikaty”.
 4. Wskazane w ust. 1-2 ilości są ilościami poszczególnych usług udostępnionymi w momencie startu Platformy. Usługodawca zastrzega możliwość rozbudowania oferty świadczonych Usług. Zmiany Regulaminu nie będzie wymagało zwiększenie ilości świadczonych Usług, bez zmiany ich rodzaju.


§ 5. Wymagania techniczne oraz ryzyko techniczne

 1. W celu korzystania z Platformy Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć  swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.


§ 6. Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Platformy jako całości (z zastrzeżeniem, że Platforma oparta jest to system LMS typu open source) oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do udostępnianych kursów, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na Platformie przysługują Usługodawcy.
 2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności każdorazowego składania oświadczeń przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych na Platformie w jakikolwiek inny sposób niż na cele edukacyjne w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych na Platformie, za wyjątkiem udostępniania materiałów zamieszczonych na Platformie podczas zajęć lekcyjnych w szkołach, do których uczęszczają Użytkownicy, w formie prezentacji, konferencji, szkoleń, a także podczas wydarzeń szkolnych, pod warunkiem wykorzystania ich wyłączenie w celach edukacyjnych.
 4. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Platformie możliwe jest wyłączenie przez Użytkowników po prawidłowym zarejestrowaniu się na Platformie oraz akceptacji Regulaminu.
 5. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.
 6. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika jakichkolwiek treści (Utworu) na Platformie, Użytkownik udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej, z możliwością udzielania sublicencji, nieograniczonej pod względem terytorialnym, nieograniczonej czasowo bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmującej prawo do korzystania z praw własności intelektualnej, w tym praw pokrewnych do Utworu w zakresie jego wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
  1) utrwalania na jakimkolwiek nośniku;
  2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia;
  4) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  5) wykorzystania na stronach internetowych;
  6) wykorzystania w utworach multimedialnych;
  7) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  8) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
  9) wprowadzania zmian, skrótów;
  10) retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
 7. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Usługodawcę na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz upoważnia Usługodawcę do sprawowania z wyłączeniem Użytkownika, nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Utworu. Użytkownik wyraża także zgodę na korzystanie z zamieszczonego przez niego utworu bez oznaczania jego
  autorstwa (anonimowo).
 8. W zakresie powstałych na podstawie Utworu dzieł zależnych Użytkownik udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 pkt. 9 bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej platforma@demagog.org.pl
 2. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się datę przyjęcia, wskazaną w potwierdzeniu wiadomości wysłanej na adres e-mail. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.
 4. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.


- CZĘŚĆ II -


REGULAMIN NEWSLETTERA


§ 8 . Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Część określa warunki świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi polegającej na wysyłaniu treści informacyjno – promocyjnych tj. Newslettera przygotowywanego przez Usługodawcę z poszanowaniem praw przysługującym konsumentom.
 2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez Usługodawcę na ich wyraźne żądanie oraz nieodpłatnie – na żadnym etapie Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów Newslettera, poza kosztami wynikającymi z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), które Użytkownik ponosi we własnym zakresie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno - promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta i jest równoznaczne, po wyraźnym zaakceptowaniu tego faktu podczas rejestracji adresu e-mail na Platformie, ze:
  1) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  2) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne otrzymywanie Newslettera.
 4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie.


§ 9. Zakres korzystania z Newslettera


Zgoda na otrzymywanie Newslettera

 1. Newsletter zawiera treści informacyjno – promocyjne dotyczące Platformy, Usługodawcy, a także działalności Stowarzyszenia Demagog.
 2. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
  1) zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
  2) wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy;
  Zgody, o których mowa w punktach 1) i 2) wyrażana jest poprzez kliknięcie odpowiedniego pola podczas podawania adresu e-mail w formularzu Newslettera zawartego na Platformie.
 3. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera, Usługodawca przesyła Użytkownikowi w formie mailowej potwierdzenie zawarcia umowy, co oznacza, że pomiędzy stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 4. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno – promocyjnych oraz przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres platforma@demagog.org.pl co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi.
 5. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi Newsletter na zasadach przewidzianych w postanowieniach Regulaminu głównego.


- CZĘŚĆ III –


WSPÓLNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu na Stronie bądź poprzez wiadomość elektroniczną do Użytkowników. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do usunięcia konta.
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.