REGULAMIN PLATFORMY
EDUKACYJNEJ STOWARZYSZENIA DEMAGOG

- CZĘŚĆ I -
REGULAMIN PLATFORMY

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu dostęp do Konta;

2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług bez związku ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą bądź przedsiębiorca korzystający z Usług w charakterze niezawodowym (bez bezpośredniego związku z działalnością jego przedsiębiorstwa);

3. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiające korzystanie z Usług;

4. Adres E-mail Użytkownika – dane służące jego identyfikacji wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji, w trakcie uzyskiwania dostępu do Platformy;

5. Platforma - e-learningowa platforma internetowa funkcjonująca na podstawie systemu WordPress i LMS Moodle, opartego na licencji GNU, działająca pod nazwą „Platforma Edukacyjna Stowarzyszenia Demagog” służąca do nauki w trybie online, która znajduje się pod adresem https://platforma.demagog.org.pl/ wraz ze wszystkimi podstronami, za której pośrednictwem Usługodawca świadczy Usługi;

6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Platformy;

7. Rejestracja – czynność dokonywana w ramach Platformy, polegająca na założeniu Konta Użytkownika, podaniu adresu e-mail i nadaniu Hasła, a także wypełnieniu innych pól rejestracyjnych;

8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;

9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
10. Usługa lub Usługi – dostarczanie Użytkownikom Platformy wraz z możliwością korzystania ze znajdujących się na niej elementów w szczególności:

a) kursów;

b) grafik;

c) testów/quizów;

d) wpisów na blogu;

11. Usługodawca – Stowarzyszenie Demagog z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Noakowskiego 26/28, 00-682 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000615583 i posiadające NIP: 6751544169 oraz REGON: 364355280

12. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy e-learningowej, po uprzednim założeniu Konta Użytkownika.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej [email protected].

2. Regulamin korzystania z Platformy określa w szczególności zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy.

3. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w Regulaminie.

4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika oraz innych Usług opisanych w niniejszym dokumencie.

§ 3. Rejestracja i Umowa

1. Dokonując rejestracji na Platformie, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wedle czego potwierdza, że zaznajomił się z udostępnionym Regulaminem.

2. Założenie konta na Platformie oraz korzystanie z wpisów na blogu jest bezpłatne.

3. Dostęp do kursów odbywa się na zasadach odpłatności.

4. Rejestracja odbywa się wyłącznie online zgodnie z koniecznością podania wymaganych informacji, tj. w szczególności:

1) Hasła;

2) Adresu elektronicznego (E-mail);

3) Imienia;

4) Nazwiska.

5. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić wymagane pola rejestracyjne w formularzu rejestracyjnym w sposób kompletny i prawidłowy. W związku z procedurą rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:

1) akceptacji warunków Regulaminu;

2) akceptacji polityki prywatności.

6. Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie Adresu E-mail oraz Hasła.

7. Z Konta Użytkownika może korzystać tylko jeden Użytkownik.

8. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych (poszerzanie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu fact-checkingu, rzetelnych źródeł informacji, walki z dezinformacją, fake news) i niesłużących jakiejkolwiek działalności zarobkowej.

9. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Dniem rozpoczęcia obowiązywania Umowy jest dzień skutecznego założenia Konta Użytkownika.

10. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez skierowanie wiadomości e-mailowej na adres Usługodawcy. Umowa wygasa najpóźniej z chwilą śmierci Użytkownika.

§ 4. Dostępne Usługi na Platformie

1. Usługi udostępnione na Platformie przez Usługodawcę obejmują:

1) kursy e-learningowe;

2) artykuły eksperckie;

3) scenariusze do zajęć;

4) materiały video;

5) grafiki i infografiki.

2. Część kursów e-learningowych zawiera testy wiedzy. Użytkownik, który zaliczy test wiedzy na poziomie 80%, otrzyma certyfikat — dokument poświadczający przejście cyklu materiałów edukacyjnych, a także ukończenie kursu. Certyfikaty będą możliwe do pobrania w profilu użytkownika w ramach Platformy w zakładce “Moje Certyfikaty”.

§ 5. Wymagania techniczne oraz ryzyko techniczne

1. W celu korzystania z Platformy Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

§ 6. Dokonywanie zamówienia

1. Korzystając z Platformy, Użytkownik może uczestniczyć w kursach darmowych oraz odpłatnych.

2. Uczestnictwo w kursach odpłatnych wymaga ich wcześniejszego opłacenia. Płatności dokonywane są z użyciem zewnętrznych podmiotów świadczących obsługę tzw. szybkich płatności.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do promocyjnego lub nieodpłatnego oferowania wybranych kursów uczniom i nauczycielom. Sposób weryfikacji posiadania w/w statusu pozostaje przy tym każdorazowo w gestii Usługodawcy.

4. Usługodawca przed nabyciem przez Użytkownika kursu udostępnia mu informacje o:

a. treści i specyfice kursu;

b. cenie brutto kursu;

c. informacje o ewentualnych specjalnych ofertach i warunkach uczestnictwa w kursie, o których mowa w ust. 3.

5. Korzystając z funkcjonalności nabycia dostępu do kursu, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę nabycia w/w. Zamówienie zostaje złożone (a tym samym sama umowa sprzedaży zostaje zawarta) wraz z momentem zaakceptowania oferty przez Usługodawcę poprzez przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail stosownego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

6. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w ust. 5, przesyłane jest przez Usługodawcę po weryfikacji złożonej przez Użytkownika oferty oraz po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty środków. Potwierdzenie wysyłane jest w sposób zautomatyzowany.

7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, przez Usługodawcę w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oferty, o której mowa w ust. 5, w/w uznaje się za odrzuconą przez Usługodawcę.

§ 7. Rękojmia

1. W przypadku, gdy zamówiony kurs jest niezgodny z umową (posiada wadę, nie nadaje się do celu zgodnego z zapewnieniami Usługodawcy), Konsument uprawniony jest do:

a. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny w stopniu proporcjonalnym do stwierdzonej wady lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Od skutków powyższych oświadczeń Usługodawca może uchylić się, proponując niezwłoczną wymianę kursu na nowy, wolny od wad lub usunięcie wady – o ile rozwiązanie takie nie będzie wiązać się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć wyłącznie w sytuacji, gdy wada ma charakter istotny;

b. żądania wymiany kursu na nowy lub usunięcia wady przez Usługodawcę.

2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, Konsument może skorzystać w terminie do dwóch lat od dnia udostępnienia mu kursu, nie później jednak niż w terminie roku od momentu wykrycia wady. Bieg w/w rocznego terminu nie może zakończyć się przy tym wcześniej niż dwuletni okres obowiązywania rękojmi.

3. Chcąc zgłosić żądanie z tytułu rękojmi, Konsument powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy, korzystając z formularza stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu, do którego powinien załączyć dokument lub dokumenty wykazujące nabycie kursu od Usługodawcy (rachunek, potwierdzenie płatności). Jednocześnie w przypadku wcześniejszego kontaktu ze strony Konsumenta, Usługodawca oferuje swoje wsparcie w zakresie szczegółowego poinstruowania o przebiegu procedury realizacji żądań Konsumenta.

4. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na żądania Konsumenta w terminie do 14 dni od momentu doręczenia w/w. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, iż Usługodawca roszczenia uznał za zasadne.

5. W przypadku uznania zasadności podnoszonych roszczeń, w/w zostaną przez Usługodawcę zrealizowane niezwłocznie, w sposób możliwie najmniej dla Konsumenta uciążliwy.

6. W przypadku sprzedaży na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami Usługodawca wyłącza możliwość korzystania z rękojmi na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

7. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie Konsument składać może bądź to na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 11, bądź też na adres e-mail [email protected].

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Konsument zawierający umowę na odległość uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od momentu jej zawarcia.

2. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy Konsument – w terminie, o którym mowa w ust. 1 – powinien nadać stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, przesyłając je bądź to na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 11, bądź też na adres e-mail [email protected].

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, w/w uznaje się za niezawartą. Tym samym Usługodawca w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonuje zwrotu zapłaconej ceny. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje w takiej samej formie, w jakiej środki te zostały wpłacone.

4. Warunkiem udostępnienia kursu z użyciem funkcjonalności zamówień i natychmiastowego udostępnienia kursu, o której mowa w §6 powyżej, jest wyrażenie przez Konsumenta zgody na natychmiastowe spełnienie świadczenia, które wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku braku w/w zgody Konsument może nabyć kurs, zwracając się do Usługodawcy na adres e-mail [email protected] – przy czym dostęp do w/w przyznany zostanie po upływie 14 dni od momentu zakupu kursu.

§ 9. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Platformy jako całości (z zastrzeżeniem, że Platforma oparta jest to system LMS typu open source) oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do udostępnianych kursów, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na Platformie przysługują Usługodawcy.

2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności każdorazowego składania oświadczeń przez Usługodawcę.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych na Platformie w jakikolwiek inny sposób niż na cele edukacyjne w całości, lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych na Platformie, za wyjątkiem udostępniania materiałów zamieszczonych na Platformie podczas zajęć lekcyjnych w szkołach, do których uczęszczają Użytkownicy, w formie prezentacji, konferencji, szkoleń, a także podczas wydarzeń szkolnych, pod warunkiem wykorzystania ich wyłączenie w celach edukacyjnych.

4. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Platformie możliwe jest wyłączenie przez Użytkowników po prawidłowym zarejestrowaniu się na Platformie oraz akceptacji Regulaminu.

5. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.

6. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika jakichkolwiek treści (Utworu) na Platformie, Użytkownik udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej, z możliwością udzielania sublicencji, nieograniczonej pod względem terytorialnym, nieograniczonej czasowo bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmującej prawo do korzystania z praw własności intelektualnej, w tym praw pokrewnych do Utworu w zakresie jego wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich współcześnie znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

1) utrwalania na jakimkolwiek nośniku;

2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

3) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia;

4) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

5) wykorzystania na stronach internetowych;

6) wykorzystania w utworach multimedialnych;

7) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

8) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;

9) wprowadzania zmian, skrótów;

10) retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

7. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Usługodawcę na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz zobowiązuje się do niewykonywania przynależnych mu praw autorskich osobistych.

8. W zakresie powstałych na podstawie Utworu dzieł zależnych Użytkownik udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 pkt. 11 bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected]

2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni.

3. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

- CZĘŚĆ II -

REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 11 . Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Część określa warunki świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi polegającej na wysyłaniu treści informacyjno – promocyjnych tj. Newslettera przygotowywanego przez Usługodawcę z poszanowaniem praw przysługującym konsumentom.

2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez Usługodawcę na ich wyraźne żądanie oraz nieodpłatnie – na żadnym etapie Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów Newslettera, poza kosztami wynikającymi z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), które Użytkownik ponosi we własnym zakresie.

3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno-promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą o prawach konsumenta i jest równoznaczne, po wyraźnym zaakceptowaniu tego faktu podczas rejestracji adresu e-mail na Platformie, ze:

1) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;

2) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne otrzymywanie Newslettera.

4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie.

§ 12. Zakres korzystania z Newslettera

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne dotyczące Platformy, Usługodawcy, a także działalności Stowarzyszenia Demagog.

2. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):

1) zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

2) wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy;

Zgody, o których mowa w punktach 1) i 2) wyrażana jest poprzez kliknięcie odpowiedniego pola podczas podawania adresu e-mail w formularzu Newslettera zawartego na Platformie.

3. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera Usługodawca przesyła Użytkownikowi w formie mailowej potwierdzenie zawarcia umowy, co oznacza, że pomiędzy stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

4. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno-promocyjnych oraz przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi.

5. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi Newsletter na zasadach przewidzianych w postanowieniach Regulaminu głównego.

- CZĘŚĆ III –

WSPÓLNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu na Stronie bądź poprzez wiadomość elektroniczną do Użytkowników. W braku akceptacji Regulaminu Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy poprzez m.in usunięcie Konta.

2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Regulamin podlega prawu polskiemu i w sprawach nim nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy tego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Usługodawcą korzystając z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, między innymi zwracając się do właściwego miejscowo powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, udostępniane są przez delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

5. Polubowne rozwiązanie sporu konsumenckiego możliwe jest również z użyciem elektronicznej platformy ODR, będącej stroną internetową służącą do obsługi konsumentów i przedsiębiorców w ramach prób pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia umów sprzedaży lub świadczenia usług na odległość. Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Załączniki do Regulaminu Platformy Edukacyjnej Stowarzyszenia Demagog:

Załącznik numer 1 do Regulaminu platformy edukacyjnej Stowarzyszenia Demagog  "Formularz reklamacji – rękojmi za wady"

Załącznik numer 2 do Regulaminu Platformy Edukacyjnej Stowarzyszenia Demagog "Formularz odstąpienia od umowy"